Vážení sportovní přátelé, kolegové, 

rád bych touto cestou poděkoval za Vaši práci v loňském roce 2023, a dále informoval o finanční podpoře a hospodaření KSJu JMK směrem ke klubům a členské základně v našem kraji. V programu KSJu JMK "PODPORA KLUBŮ 2023" byla na podporu aktivních krajských klubů za náklady turnajů a startovné členů vyúčtována podpora ve výši 605.228,-.

 • Z toho na pořádání turnajů byla vynaložena částka celkem 264.728,-. Částka obsahuje náklady na pronájmy, rozhodčí, STK, medaile, poháry, cestovní příkazy. 
 • Za startovné v tomto programu "PODPORA KLUBŮ 2023" jsme na většině krajských turnajů, 4x ČP, 2x PČR a MČR uhradili členům KSJu JMK částku 340.500,-, abychom podpořili všechny mladé sportovce se zájmem o závodní JUDO.

Vzhledem k nepravdivé informaci, která byla na konci roku uvedena na oficiálních FB stránkách SKKP Brno Vodova směrem ke "KSJu JMK", předkládám skutečné finanční informace k hospodaření KSJu JMK a jeho podpory směrem k tomuto klubu v roce 2023.


 V přiloženém položkovém přehledu jsou uvedeny náklady na trenéra SKKP-KVŽ/SPS, který se věnoval převážně sportovcům z SKKP+ náklady na akce KVŽ/SPS ve výši 682.767,-.

Z toho částka 214.124,- byla čerpána po dohodě KSJu JMK s trenérem KVŽ/SPS navíc, nad rámec původní přidělené podpory. Personální obsazení trenéra KVŽ/SPS je v plné kompetenci výkonného výboru KSJu JMK.Ze strany ČSJu a KSJu JMK je toto vnímáno jako jednoznačná podpora klubu SKKP Brno Vodova. Náklady na startovné 114.500,- jsou spojené výhradně s podporou členů a klubu SKKP Brno Vodova.


Na základě uhrazených faktur a smluv v roce 2023 došlo tedy celkově k čerpání příspěvku SKKP Brno Vodova ve výši 797.267,-.

Další částka ve výší 610.000,- byla v roce 2023 vynaložena za svazových prostředků na plat trenéra a náklady spojené s přípravou sportovců v SCM Brno při SKKP Brno Vodova. Na obě složky na půdě SKKP se tedy v roce 2023 jedná o podporu z KSJu a ČSju ve výši 1.407.267,-. 

Věřím, že stávajícím nastavením spravedlivého přerozdělování prostředků KSJu JMK na úrovni krajských turnajů mezi všechny kluby KSJu JMK, podporujeme daleko více mladých a začínajících závodníků. Můžeme lépe cílit vynaložené prostředky na podporu menších klubů s nižší členskou základnou. 

Za Vaši práci v klubech moc děkujeme, bez Vás by nebylo tolik spokojených sportovců a úspěšných závodníků i dětí, které dělají Judo čistě pro radost. 

Z Vašich spokojených dětí nám do budoucna vyrůstají také další trenéři a rozhodčí. 

Těšíme se na viděnou a další úspěšnou spolupráci v roce 2024. 

Přeji všem hezký den,
s pozdravem Lukáš Hořt
předseda KSJu JMK


ZDROJE FINANCOVÁNÍ KSJu JMK

FINANCE NA PROVOZ jsou získávány pouze od ČSJu na základě ZAKOUPENÝCH LICENCÍ jednotlivých krajských klubů v předchozím roce.
V LOŇSKÉM ROCE BYL CELKOVÝ OBJEM ZAKOUPENÝCH LICENCÍ V KSJu JMK 755.400,-.Na některé akce pořádané KVŽ SPS je spoluúčast sportovců, v roce 2023 byla v celkovém objemu 41.000,-.

PŘEHLED ZAKOUPENÝCH LICENCÍ ZA ROK 2023 

(ROZHODUJÍCÍ FAKTOR PRO VÝPOČET PODPORY KLUBŮ V ROCE 2024)


Proč hradit členský příspěvek ČSJu?


 Stanovy Českého svazu juda rozlišují několik druhů členství jednotlivce (fyzické osoby) ve spolku. Tzv. závodně-aktivní členství a rekreačně-aktivní členství jsou podmíněny řádnou úhradou stanovených členských příspěvků na daný rok. Touto úhradou je daný jednotlivec prokazatelně aktivním členem Českého svazu juda.

 Pouze člen s řádně uhrazeným členským příspěvkem se může účastnit na soutěžích, účastnit se vzdělávacích a odborných akcím, rozhodovat, být trenérem a zkušebním komisařem a skládat zkoušky pro zvyšování stupně technické vyspělosti KYU a DAN.

 Český svaz juda je řádným členem České unie sportu, která je zastřešujícím orgánem řady sportovních svazů. Všechny subjekty sdružené v České unii sportu, tedy i členové Českého svazu juda, jsou pojištěny prostřednictvím úrazové pojistky uzavřené s Pojišťovnou VZP, a.s.

 Podmínkou pro to, aby daný jednotlivec mohl toto úrazové pojištění využít, je tedy úhrada stanoveného členského příspěvku na daný rok. Při oznámení škodné události prokazuje daný jednotlivec svoje členství v České unii sportu písemným potvrzením Českého svazu juda, které bez úhrady členského příspěvku nelze vydat.

 Členský příspěvek tedy v sobě obsahuje i úrazové pojištění, které se vztahuje nejen na soutěže, ale i na každodenní tréninkový proces.

 Výše uhrazených členských příspěvků dále rozhoduje o prostředcích, které jsou přiděleny jednotlivým krajským svazům juda a které pak krajské svazy využívají k úhradě nákladů spojených s pořádáním turnajů, seminářů, prací rozhodčích a jednotlivých krajských komisí. Český svaz juda převádí počátkem roku 50% částky z uhrazených členských příspěvků na účty jednotlivých krajských svazů, další část převyšující 50% částky z uhrazených členských příspěvků jsou pro činnost jednotlivých krajských svazů alokovány na účtech Českého svazu juda. Z těchto prostředků krajské svazy juda primárně hradí náklady spojené s mládeží"

----------------------

 Z TĚCHTO FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ SE HRADÍ POŘÁDÁNÍ TURNAJŮ, ČLENŮM NAŠEHO KSJu STARTOVNÉ NA MČR, PČR, ČP a všech turnajích pořádaných na území JMK ve všech věkových kategoriích mládeže. 

 Z toho vyplývá, že tyto vynaložené prostředky za členské příspěvky směrem k ČSJu jsou účelně využity ve prospěch aktivně sportující mládeže v celém našem jihomoravském kraji.


 • Úrazové pojištění od roku 2018
  • Úrazové pojištění pro úrazy od 1.2.2019 řeší VZP, a.s. Více o pojištění zde...
  • Škodné události (úrazy) vzniklé před 1.2.2019 se uplatňují dle smlouvy č. 4950050842 u Pojišťovny Kooprativa a. s., na jejích formulářích.PODPORA KLUBŮ v JMK 2024

PODPORA AKTIVNĚ SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE VAŠEHO KLUBU V NÁSLEDUJÍCÍM KALENDÁŘNÍM ROCE JE ZÁVISLÁ NA VÝŠI VŠECH ZAKOUPENÝCH ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ V LETOŠNÍM ROCE V CELÉM KSJu JMK.


PODPORA KLUBŮ 2024

ZPRÁVA VÝKONNÉHO VÝBORU O PODPOŘE KLUBŮ POŘÁDAJÍCÍCH TURNAJE PRO MLÁDEŽ V JMK

Z komunikace členů výboru KSJu JMK na konci roku 2023 vyplývá, že v roce 2024 proběhne podpora klubů JMK při pořádání turnajů. aktualizováno 06.01.2024

Přítomni: Tomáš Skalka, Miroslav Klíma, Zdeněk Mazal, Lukáš Hořt


EKONOMICKÁ SMĚRNICE pro rok 2024

STARTOVNÉ NA TURNAJÍCH POŘÁDANÝCH V RÁMCI KSJu JMK ZA VŠECHNY KATEGORIE MLÁDEŽE (MLÁĎATA - DOROST) BUDE FINANCOVÁNO Z ÚČTU KSJu JMK.

ÚHRADA STARTOVNÉHO BUDE PROVÁDĚNA NA ZÁKLADĚ "samostatné" FAKTURY VYSTAVENÉ POŘADATELEM ZA VŠECHNY ČLENY KSJu JMK, DO 7 DNÍ PO SKONČENÍ TURNAJE DLE NASTAVENÝCH PRAVIDEL PODPORY.

STARTOVNÉ NA MČR+PČR, ČESKÝCH POHÁRECH BUDE OPĚT ZA VŠECHNY KATEGORIE MLÁDEŽE (ŽÁCI - DOROST) FINANCOVÁNO Z ÚČTU KSJu JMK.

 • PRO ÚHRADU STARTOVNÉHO ZA ČLENY VAŠEHO KLUBU JE PODMÍNKOU UVÉST NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH VAŠEHO KLUBU MEZI OSTATNÍ SPONZORY     

"ČINNOST KLUBU JE PODPOROVÁNA KSJu JMK" s odkazem(proklikem) na webové stránky "www.judo-jmk.cz"

v opačném případě bude podpora vrácena KSJu JMK.

Velká cena

 • dle usnesení na VC hradit náklady na rozhodčí + jejich cestovní náklady
 • personální zabezpečení: dotace maximálně 3 rozhodčí na tatami, 1 STK (na 3 tatami), 2 STK (na 4 tatami), instruktor, hlavní rozhodčí

Turnaje nižší kategorie

 • na turnajích nižší kategorie hradit klubům náklady na rozhodčí + jejich cestovní náklady
 • personální zabezpečení: dotace maximálně 6 rozhodčí (max. 3 rozhodčí na tatami), 1 STK, instruktor, hlavní rozhodčí

Finanční ohodnocení:

národní rozhodčí + rozhodčí I.třídy

1.800,- + cestovní náklady hrazeno JMK

rozhodčí II.třídy

1.600,- + cestovní náklady hrazeno JMK

rozhodčí III.třídy

1.400,- + cestovní náklady hrazeno JMK

instruktor rozhodčích

2.200,- + cestovní náklady hrazeno JMK

STK

2.200,- + cestovní náklady hrazeno JMK, v případě večerního losování předem +500,-

hlavní rozhodčí

2.200,- + cestovní náklady hrazeno JMK


· Proplacení cestovních nákladů dle aktuálního zákoníku práce (dle náhrady PRAVIDEL ČSJu)

pouze rozhodčím z JMK a sousedních krajů. Pokud pojedou ze stejné oblasti 3 rozhodčí, bude jim proplacen jeden jízdní doklad, na dopravě se domluví mezi sebou...

 • v případě nutnosti delegování rozhodčích z ostatních krajů bude schválení proplacení v kompetenci předsedy KR
 • palivo dle spotřeby ve velkém TP vozidla - dle aktuálních formulářů na ČSJu    

cestovní příkaz verze 6.1.2024

· Podmínky k získání podpory jsou:

 • vystavit 2 faktury v .PDF:
 • 1. faktura: "náklady" spojené s turnajem - rozepsat jednotlivé položky (rozhodčí uhradí v den turnaje dočasně z vlastních zdrojů pořádající klub), příloha faktury bude obsahovat "rozpis" turnaje a jmenný seznam vyplacených účastníků, cesťáky s vyplacenou částkou, ve formátu .PDF.
 • 2. faktura: "startovné" ve formátu .PDF za členy KSJu JMK na základě startovní listiny, příloha faktury bude obsahovat jmenný seznam účastníků v .xlsx, kde bude prokazatelné, že se jedná o člena KSJu JMK
 • startovné závodníků v maximální výši 250,-/os., pro Šampionát Moravy a Mláďat ve výši 300,-/os.
 • do 7 dní vystaví pořadatel faktury k proplacení na hlavičku ČSJu a odešle emailem předsedovi JMK na lukashort@seznam.cz, vzor faktury je níže specifikován. Naleznete mezi soubory ke stažení.
 • přihlašování a vážení závodníků den předem (zaslání startovní listiny závodníků pořadateli na určeném formuláři den před soutěží pořadateli a STK ) 
 • do 7 dní od skončení turnaje odeslat na předsedu STK JMK výsledky ve formátu PDF/Excell
 • u VC zajištění a zprovoznění CareSystemu, proškolení proběhne průběžně v rámci turnajů
 • na každém dotovaném turnaji bude přítomen instruktor rozhodčích (hrazeno JMK)
 • UVÉST NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH KLUBU (mezi podporovatele a sponzory) 
 • "ČINNOST KLUBU JE PODPOROVÁNA KSJu JMK" s odkazem(proklikem) na webové stránky "www.judo-jmk.cz"

  v opačném případě bude podpora vrácena KSJu JMK.

· Fakturační adresa ČSJu:

Český svaz juda Zátopkova 100/2160 17 Praha 6 IČ: 00537560

Bankovní spojení: Raiffeisen bank číslo účtu: 508 099 8001/5500

 • Znění textu nákladové faktury, aby byla v souladu s metodikou NSA pro čerpání dotace z krajského pod-účtu vedeného na ČSJu.

"Fakturujeme vám za náklady spojené s pořádáním turnaje (např. VC BLANSKO, V TERMÍNU ....)"

K nákladové faktuře pořádající klub pošle na email předsedy kraje lukashort@seznam.cz také scany dokladů (komu bylo co vyplaceno a co je obsahem faktury, za co se faktura hradila..cesťáky, Ztráta_času_POTVRZENÍ_formulář) a také ROZPIS pořádaného turnaje.


· Financování - dotace turnajů v JMK

· Podpora klubů JMK při pořádání krajských turnajů,

Velká cena

 • Blansko
 • Adamov

Ostatní turnaje

 • Řečkovický nářez (Junior Judo Brno)
 • Šampionát Moravy mláďat Veselí nad Moravou
 • Turnaj mládeže v judu (Kostice)
 • Gladork Cup (Znojmo)
 • Líšeňský pohár (Judo Kata Brno)
 • Přípravky GORKÉHO

ÚHRADA MEDAILÍ, POHÁRŮ, DIPLOMŮ není součástí DOTACE a KSJu JMK tyto položky NEHRADÍ.


 OFICIÁLNÍ VYZNAMENÁNÍ A OCENĚNÍ ČLENŮ KSJu - ČESTNÉ PLAKETY

Směrnice o udělování svazových vyznamenání a ocenění

Svazová vyznamenání a ocenění všech stupňů schvaluje a předává příslušný svazový orgán - KSJu, v jehož působnosti vyznamenaná nebo oceněná osoba pracuje.

Svazové vyznamenání nebo ocenění navrhuje klub, oddíl judo nebo výkonný orgán KSJu.


Podmínky pro získání plaket

bronzová plaketa KSJu •aktivní činnost po dobu 20ti let ve funkci trenéra, rozhodčího nebo funkcionáře na úrovni klubu, oddílu judo nebo KSJu, nebo •práce ve výkonném orgánu KSJu ve dvou volebních obdobích, nebo •dlouholetá úspěšná závodnická činnost na úrovni KSJu, nebo •opakované medailové umístění na MČR v seniorských kategoriích.

 • stříbrná plaketa KSJu •aktivní činnost po dobu 25 let ve funkci trenéra, rozhodčího nebo funkcionáře na úrovni klubu, oddílu judo nebo KSJu, nebo •práce ve výkonném orgánu KSJu ve třech volebních obdobích, nebo •zisk mistrovského titulu a medailového umístění na MČR v seniorských kategoriích. 

zlatá plaketa KSJu •aktivní činnost po dobu 30 let ve funkci trenéra, rozhodčího nebo funkcionáře na úrovni klubu, oddílu judo nebo KSJu, nebo •práce ve výkonném orgánu KSJu ve čtyřech volebních obdobích, nebo •opakovaný zisk mistrovských titulů a medailového umístění na MČR v seniorských kategoriích.


MÁTE VE SVÉM OKOLÍ NĚKOHO, KOHO BY JSTE CHTĚLI ZA JEHO TRENÉRSKOU ČINNOST OCENIT? 

ZAŠLETE EMAIL NA VEDENÍ KSJu JMK.